Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky

07.02.2014 12:11
internetového obchodu www.jakanpancuchy.sk (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky") I. Úvodné ustanovenia 1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia obchodné vzťahy medzi spoločnosťou JaKan-Ing. Jaroslav Kanóc, Cyrila a Metoda 51, 071 01 Michalovce, IČO: 34 565 612 , zapísanou v Obchodnom registri, IČ DPH: SK 1020030682 (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.jakanpancuchy.sk 1.2. Kupujúcim sa rozumie každá osoba, ktorá odoslala plne vyplnený elektronický objednávkový formulár uvedený na internetovej stránke Predávajúceho a nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania. 1.3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.jakanpancuchy.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.634/1992 Zb. o...